اتیک و مبارزه طبقاتی

مقدمه :

به سبب بحرانهای درون سازمانی تصمیم گرفتیم با هوادرانی که ارتباط بیشتری با ما دارند به بحث و گفتگو بپردازیم و از تجربیات هم بیاموزیم و آنها را به یکدیگر انتقال دهیم . این گفتگوها نه فقط توسط ما بلکه از جانب هواداران هم صورت گرفت. در نتیجه آنها تشویق شدند حول موضوعات مشخصی مقالاتی را ارائه دهند. در ذیل مقاله قرائت شده توسط یکی از هواداران را تحت عنوان " اتیک و درک ماتریالیسم تاریخی " انتشار می دهیم.

لبنان ، سوریه ، ایران ... تصادمات جدید امپریالیست

باقتل رفیق حریری نخست وزیر لبنان، آتش تصادمات دیرینه امپریالیستی درخاورمیانه شعله ور گردید. این فصل جدید از بربریت سرمایه داری که خود را درجهان بخصوص در خاور میانه به شکل تصفیه حسابهای خونین و عملیات تروریستی ، پیچ در پیج و بی هدف برعلیه مردم به نمایش میگذارد بار دیگر آشکار می سازد که کلیه وعده وعید های کشورهای کوچک و بزرگ سرمایه داری در رابطه با صلح دروغ بیشرمانه ای بیش نیست. برای نمونه امریکا در عراق یا فرانسه در آفریقا ، که از اینهمه کشت و کشتار سیراب نشده اند، بابکارگیری باندهای تروریستی بذرمرگ درجهان می کارند.

صفحه‌ها

اشتراک در جریان کمونیست بین المللی RSS