به خواننده های فارسی زبان

ما به خواننده های پرتقالی و فارسی زبان؛ انتشارات جدید مقاله ها را در دو سایت که به شکل جدیدی برگرداننده شده ا ست اعلام میداریم و بطور خاص میخواهیم از رفقا و ارتباطات کم و بیش نزدیک به تشکیلات در هلند و فرانسه و پرتقال و برزیل تشکر کنیم که با مبادرت به ترجمه مقالات ما را یاری رساندند و امکان دسترسی به متون را در زبانهای دیگر فراهم ساختند. ترجمه کردن امری مشکل و سنگین است که اغلب قدردانی نمی شود اما برای پرلتاریا که تنها طبقه واقعا انقلابی است؛ تکامل آگاهی او همچون یک طبقه انقلابی جهانی ؛ وابسته به توانایی او در درک یکدیگر و تبادل نظر با یکدیگر به زبانهای دیگر میباشد. کار ناشناخته مترجم یک عنصر ضروی در تکامل آگاهی پرلتاریا ست. رفقایی که با ترجمه ها به ما کمک کرده اند الزاما همه آنها با همه نظرات ما موافق نیستند اما آنها مثل ما متقاعدهستند که طبقه کارگر فقط بصورت طبقه ای جهانی می تواند وجود داشته باشد و پخش نظرات و آنالیزها ی چپ کمونیست یک امر اساسی است. در آخر باید بگوییم که سایت های پرتقالی و فارسی هنوز در حال تغییرات است وما امیدواریم که در ماههای آینده شاهد توسعه بیشتر این سایت ها باشیم.