یک ضایعه بزرگ برای جریان کمونیست بین الملل: مرگ رفیق مان جری گروین

با بزرگ ترین غم و اندوه مرگ رفیق جری گروین را به اطلاع خوانندگان مان میرسانیم (وی با حروف اول GJ شناخته میشد) او در ایالات متحده امریکا زندگی میکرد. در 11 فوریه  پس از یک حمله قلبی ناگهانی در بعد از ظهر همان روز چشم از جهان فرو بست. مرگ این رفیق برای همه ما مثل یک شوک بود بویژه برای رفقای امریکائی برای آنان که هر روز با او کار میکردند. خیلی از رفقا رفیق جری را به مدت بیش از 30 سال می شناخته اند، تعهد عمیق وی به کمونیسم زبانزده همه بود در دوران جوانی با آغاز جنگ و یتنام وی بطور فعالی در جنبش ضد جنگ شرکت داشت. قبل از اینکه در سال 1970 به جریان کمونیست بین الملل به پیوندد در بخش امریکایی جریان کمونیست بین الملل یک جایگاه مرکزی داشت، در دوره دشواری که در 1990 جریان کمونیست بین الملل آنرا تجربه کرد، او با انگیزه ای قدرتمند در مسیر پیشرفت تماسها در امریکا نقش بسیار مهمی داشت. همه رفقایی که جری را می شناختند او یادآوره و سمبل عشق و حس شوخ طبعی در شرایط  بسیار سخت شور به زندگی را به ارمغان می آورد. از دست دادن جری فقط  ضایعه ای برای بخش امریکا نیست، بلکه یک ضایعه وحشتناک برای کل جریان کمونیست بین الملل و کل طبقه ما محسوب میشود. بزودی ما بطور مفصل تر با ادای احترام به یاد رفیق عزیزمان در این باره بیشتر خواهیم نوشت. در هر صورت ما با ابراز همبستگی با همه رفقا ی جری، خانواده و دوستان و در تداوم  مسیرعزم انقلابی او صمیمانه اعلام همبسگی می کنیم.